Hợp thức diện tích tăng thêm vào sổ đỏ thế nào?

19:24 ngày 12/03/2024 - Thông tin thị trường
Năm 2004, gia đình tôi được cấp quyền sử dụng 200m2 đất ở đô thị. Năm 2020, gia đình đề nghị đo đạc lại thửa đất và xin cấp quyền sử dụng đất với diện tích tăng lên gồm 200m2 đất ở và 877 m2 đất trồng cây lâu năm (phần lấn chiếm đất nghĩa trang theo tờ bản đồ năm 1997 để trồng cây lâu năm trước năm 2004)
Tôi tìm hiểu và được biết, theo quy hoạch phát triển của phường, thị xã (đã có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, phần diện tích gia đình tôi lấn, chiếm không còn thuộc hành lang bảo vệ an toàn công cộng, không thuộc chỉ giới xây dựng đường giao thông, không có sự tranh chấp với các hộ giáp ranh liền kề.
 
Xin hỏi, gia đình tôi có đủ điều kiện cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích đo đạc theo đúng hiện trạng đang sử dụng đất thực tế? Gia đình tôi đồng ý thực hiện nghĩa vụ tài chính để hợp thức hóa phần diện tích 877m2 theo quy định của pháp luật.
 
Hợp thức diện tích tăng thêm vào sổ đỏ thế nào?
 
Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, về nguyên tắc việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích đất tăng thêm được xem xét, giải quyết theo các quy định sau đây:
 
- Tại Khoản 5 Điều 99 Luật đất đai quy định: "Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này".
 
- Tại Điểm a Khoản 1 Điều 99 Luật đất đai quy định Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật này.
 
- Tại Điểm b Khoản 3 Điều 24a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được bổ sung tại Khoản 20 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP) quy định:
 
"3. Trường hợp diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định này thì thực hiện như sau:
 
… b) Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này;".
 
Theo nguồn: Cafeland
0972 352 598